Publiczne Przedszkole w Borkowie

Rekrutacja

REKRUTACJA
do Publicznego Przedszkola w Borkowie na rok szkolny 2023/2024

do grup:

3-latków: do 25 miejsc

6-latków: do 90 miejsc

W roku szkolnym 2023/2024 przedszkole będzie czynne od godz. 7:00 do godz. 17:00

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć w terminie od 27.02.2023 do 31.03.2023 r.:

a) w zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej umieszczonej w dyżurce szkoły

b) przesłać pocztą tradycyjną na adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie, ul. Akacjowa 2, 80-180 Borkowo (liczy się data wpływu do placówki)

c) przesłać za pośrednictwem ePUAP na adres skrzynki podawczej: /PGZSPB/SkrytkaESP (wniosek złożony za pośrednictwem ePUAP musi być podpisany za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego)

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

  1. Uchwała XV/147/2019 z dnia 18.12.2019 r.
  2. Zarządzenie nr 13/2023 z dnia 19.01.2023 r.
  3. Zasady i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych punktów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024
  4. Zasady rekrutacji, kryteria i punktacja do Publicznego Przedszkola w Borkowie 2023/2024
  5. Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Borkowie na rok szkolny 2023/2024 >>pobierz .doc<<  >>pobierz .pdf<<
  6. Oświadczenie woli dla osób zakwalifikowanych - składane po 14.04.2023 >>pobierz .doc<<  >>pobierz .pdf<<
  7. Oświadczenie rodzica – 2023 >>pobierz .doc<<  >>pobierz .pdf<<

Ponadto Informujemy, że zgodnie z art.158 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe rodzic ma prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka w terminie 3 dni czyli do 2 maja 2023 r. (wtorek) włącznie. 

Czynności w postepowaniu odwoławczym mogą być podejmowane także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.